اطلاعات تماس
تلفن
۲۲۳۱۲۱۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۲۲۳۱۱۴۱۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۲۳۱۱۱۵۸ ۰۰۹۸

فکس
۲۲۳۱۱۴۱۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۳۱۱۱۵۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی فروشگاه : تهران،
تهرانپارس ، خیابان شهید امیر الهی (216 شرقی) پلاک 110

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفترو فروشگاه (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفترو فروشگاه
  • آدرس:
  • تهرانپارس ، خیابان شهید امیر الهی (216 شرقی) پلاک 110

  • :
  • ۲۲۳۱۲۱۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۲۲۳۱۱۴۱۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۹۱۲۲۳۱۱۱۵۸ ۰۰۹۸

  • :
  • ۲۲۳۱۱۴۱۴ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • :
  • :

 آقای غنیان
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۲۲۳۱۲۱۲۱
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۲۲۳۱۱۴۱۴
 

آدرس